Kursplanung
Kategorie: A1, A, B, BE, BPT, C1/D1 , C/CE, DMo. 18.02.2019
Nothelferkurs

Kategorie A1, A, Bauf Anfrage
Basistheoriekurs

Kategorie A1, A, BMo. 04.02.2019
VKU / Verkerskundeunterricht

Kategorie A1, A, BSa. 23.03.2019
Motorradkurs 1, 2, 2a, 3

Kategorie A1, ADi. 12.02.2019
LKW-Theorie

Kategorie C, C1, D, D1auf Anfrage
Taxi ARV2 Theoriekurs
Kategorie BPT (code 121)